Поръчка с предмет: „Текущ ремонт на физкултурния салон на 143. ОУ „Георги Бенковски“