Образователни услуги

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГИТЕ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ 143. ОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“

 1.       Орган, който предоставя услугата: Директор на 143. ОУ
 2.       Образователните услуги не се предоставят по електронен път.
 3.       Не се дължат такси.
 4.       За контакт: електронен адрес:ou143@abv.bg, тел: 02 846 51 67

 

 

 

 

ВИД УСЛУГИ

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

 

 

НАЧИН НА ЗАЯВЯВАНЕ

 1.         

Образователни услуги

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

  Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Заявление по образец от родител/настойник до директора на приемащото училище

 1.         

Образователни услуги

Приемане на деца в   I клас в общинските училища

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 147, чл. 148 и чл. 149

Заявление по образец/на училището или общината/ от родител/настойник до директора

 1.         

Образователни услуги

Издаване на удостоверение на учениците, завършили  I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

 

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 128,ал.1

-

 1.         

Образователни услуги

Издаване на удостоверение на учениците, завършили II и III клас, в което се вписват оценките с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 128,ал.1

-

 1.         

Образователни услуги

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 129,ал.1

-

 1.         

Образователни услуги

Издаване на удостоверения, свидетелства за завършени клас, етап и степен на образование

Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 128,

Заявление по образец до директора на училището

 1.         

Образователни услуги

Издаване на служебна бележка, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок за ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - чл. 96, ал. 1, т. 2

Заявление по образец до директора на училището

 1.         

Образователни услуги

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити от националното външно оценяване

Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование - чл. 63, ал. 1, т. 3

Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура - чл. 22, ал. 1, т. 3

-

 1.         

Образователни услуги

Издаване на дубликат на удостоверение или свидетелство за завършени клас, етап и степен на образование

Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование - чл. 45

Заявление по образец до директора на училището