„Покана за доставки на пакетирани закуски, мляко или плодове" 2018 г.


 

143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”; ГРАД СОФИЯ

РАЙОН “ПОДУЯНЕ”; УЛИЦА “ТОДОРИНИ КУКЛИ” № 9

 

 

ОДОБРЯВАМ: (подпис-защита на личните данни по ЗЗДЛ)

Ирена Дойчинова

Директор на 143. ОУ „Г.Бенковски”, гр.София

                       

                                                          

 

 

                                             П  О  К  А  Н  А

 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл.20, ал.4, т.2  от ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла за възлагане на обществени поръчки в 143. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” (143 ОУ), гр.София Ви отправям покана за представяне на оферта за избор на изпълнител за възлагане на вътрешна обществена поръчка с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143 ОУ „Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“, съгласно ПМС №308/20.12.2010г. на Министерски съвет и отговарящи на  техническата спецификация и изискванията описани в настоящата покана. Стойността на поръчката е под праговете на задължителните процедури по ЗОП и съгласно  чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП, Възложителят има право директно възлагане на поръчката.  Независимо от това 143. ОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”   на основание Вътрешните правила за управление цикъла на обществени поръчки в училището и с цел създаване на конкурентна среда настоящата покана ще бъде изпратена до най-малко трима потенциални изпълнители и ще бъде публикувана в раздел „Профил на купувача“ на официалния сайт на училището. Считаме, че по този начин ще постигнем публичност и справедливо възлагане на изпълнението на предмета на настоящата поръчка чрез обективен подбор, оценен в конкурентна среда.

 

I.Предмет  на обществената поръчка е: извършване на ежедневни/периодични доставки на пакетирани закуски, мляко или плодове по предварителна заявка на Възложителя, необходими за осигуряване подпомагането в храненето на учениците в 143. ОУ, като изискванията, количеството и обема на услугите са подробно описани в техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

 

ІІ. Срокът за изпълнение на настоящата поръчка – до изтичане на календарната 2018г. или до изчерпване на стойността на договора.

 

IIІ. Критерий за възлагане:

Настоящата поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ предложения от участника начин за изпълнение предмета на поръчката.

 

IV. Прогнозна стойност:

Предложената обща стойност на услугата за целия период на договора не може да надвишава             26 784.00 /двадесет и шест хиляди и седемстотин осемдесет и четири/ лева без ДДС или 33 480.00 /тридесет и три хиляди четиристотин и осемдесет / лева с вкл. ДДС,  като транспортните разходи, опаковането и всички други разходи за закуските се включват от участниците в единичната цена на един брой закуска (респективно доставка). Договорът ще бъде сключен по единични цени, но общата му стойност за целия период на изпълнение не може да надвишава прогнозна цена на поръчката.

Общата стойност е изчислена на база прогнозния брой ученици за 2018г. и учебните хранодни през 2018г., а именно - 465 (четиристотин шейсет и пет ) деца и  учебни дни през 2018 година.

Максимална стойност на закуска  (храноден) е 0,42 лева.  Участниците нямат право да оферират за 1 брой закуска (храноден) на дете над 0,42/нула , четиридесет и два/ лева без ДДС.

Участник оферирал по-висока единична или обща цена за изпълнение ще бъде отстранен от участие в процедура.

                                                                                               

 1. Финансиране: закуските се заплащат от бюджетните постъпления на Възложителя за 2018г., целево постъпили по разпоредбите на Постановление №308/20.12.2010г. на МС за осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на деца от подготвителни групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV клас.

 

VІ. Начин на плащане: Възложителят ще заплаща стойността на извършената услуга ежемесечно, в срок до 25-то число на следващия месец срещу представена фактура от Изпълнителя, издадена на основание подписан двустранен приемно – предавателен протокол за реално изпълнени и приети видове и количества доставки. Плащането ще е по банков път по посочена от Изпълнителя банкова сметка.

 

VІІ. Подаване на оферти: Всеки участник подава своята оферта с всички съпътстващи я документи всеки работен ден от 10.00 до 12.00 часа в един запечатан и надписан плик в сградата  на училището:  гр.София, ул. „Тодорини кукли” № 9. Офертата може да бъде изпратена и по пощата на  разноски на участника.

 

VІІІ. Оферта. Изисквания на Възложителя към оформяне на офертата:

За участие в настоящата обществена поръчка, кандидатите следва да представят оферта,  ведно с приложенията към нея изготвени по образците към настоящата покана за участие.

Варианти в офертата не се допускат.

В случай, че лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, задължително се прилага документ за упълномощаване (оригинал или нотариално заверено копие) от представляващия участника.

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя оригинал на договора за създаване на обединението или нотариално заверено копие, съгласно Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), подписан от лицата в обединението, в който се декларира разпределението на дейностите, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, същият заявяви това обстоятелство с декларация. В този случай, участника трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-ите задължения, като представи декларация- съгласие, подписана от лицето/лицата, които представляват подизпълнителя.

Всяка оферта трябва да съдържа следните документи:

1. Оферта /по образец/

2. Техническо предложение /по образец/;

3. Ценово предложение /по образец/;

4. Информационен лист на участника /по образец/;

5. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

6. Декларация-съгласие от подизпълнител – само, ако е приложима.

 

 

ІХ. Краен срок за подаване на оферти : до 12. 00 часа на 29.01.2018 година.

 

Х. Срок за валидност  на офертите: 60 дни от крайния срок за подаване на оферти.

 

ХІ . Сключване на договор:  С участника, избран за изпълнител ще бъде сключен договор, в съответствие с изискванията на Възложителя и офертата на участника.

Към датата на сключване на договора избраният изпълнител е длъжен да представи гаранция за добро изпълнение на договора в размер на 5% от общата стойност на договора,  в една от следните форми:

1). парична сума;

2). банкова гаранция;

3). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по т.1 или т.2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените средства. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.

При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка на училището.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

 

Изпълнителят представя Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) при подписване на договора.

 

                              

Лице за контакти:  Иванка Ценкова, тел.02 846 49 18

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

 1.                   Техническа спецификация,
 2.                   Методика за оценка
 3.                   Проект на договор.
 4.                   Образци на документи    1,2,3 ,4, 5

 

 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ 

 

Образец 1  - Оферта

Образец 2 - Информационен лист за участника

Образец 3 -  Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

Образец 4 - Техническо предложение

Образец 5 - Ценово предложение

Образец 6 - Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

 

 

 

Директор на 143. ОУ „Г.Бенковски”, гр.София: (подпис-защита на личните данни по ЗЗДЛ)

 

                                                                                   /Ирена Дойчинова

 

 

                                                                       Ч А С Т 1

                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

по покана за представяне на оферта за избор на изпълнител на поръчка с предмет:

„Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ "Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“,

 

 

 1.   Мястото на изпълнение на поръчките е гр.София,ул. „Тодорини кукли” № 9.

 

2. Обемът на цялата поръчка е прогнозен и е изчислен съгласно подаденото от училището приложение  по чл. 4. (1) от ПМС № 308 от 20.12.2010г. на Министерски съвет. Прогнозното количество закуски е съобразено с броя на учениците от първи до четвърти клас, който е  465 (четиристотин шейсет и пет) и брой, съобразно учебните  дни за 2018 г. – приблизително  136 дни

 

 1.       Заявки : Количествата на доставките ще се изпълняват ежедневно, по предварителни заявки от Възложителя. Прогнозните заявки от Възложителя ще се изпращат на Изпълнителя предходния ден по телефон, факс или имейл.

Възложителят си запазва правото да промени прогнозната си заявката от предходния ден, съобразно броя на отсъстващите от учебни занятия ученици, като за целта в деня на доставката следва да информира Изпълнителя за промяната. Промяната на заявката не може да се отклонява с повече от 30 % от общото количество от прогнозната заявка.

Самите доставките следва да  се изпълняват на база поръчаните количества, всеки ден до 9.00 часа на посоченото от Възложителя място на изпълнение.

 

 1.       Изисквания за доставките:

Всички поръчани стоки следва да отговарят на нормативните изисквания,  изискванията на БДС (еквивалент или ТД на производител), отраслови норми на съответния производител; Закона за храните; Закон за Българската агенция по безопасност на храните; ◦Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните (брой 10 от 5.02.2016 г. на ДВ); Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни и Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения; Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата изд. от МЗХ; Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, включително и Регламент за изпълнение (ЕС) № 543 /2011 на Комисията от 07 юни 2011 год.за определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО)№ 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци; Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (обн., ДВ, бр. 20 от 07.03.2017 г., в сила от 7.03.2017 г.) (8.3.2017г.); Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните; Наредба № 31/ 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните; Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти; Наредба № 32/23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба №23 от 19.07.2005 г. за определяне физиологичните норми за хранене на населението; Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; Наредба №26/2010 година за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход; Наредба №16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти; Наредба за стоките имитиращи храни; Наредба №2/2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни; Наредба №23/2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителна информация при етикетирането на храните; Санитарни правила № 0-58 за търговия с хранителни продукти и на изискванията, посочени в настоящата процедура, както и на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и разпоредби.

                         

 1. . Всяка доставена партида закуска /сандвич, плод, мляко и др./ трябва да бъде придружена със съответните сертификати за качество и произход и да са в срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него.

Към датата на доставката хранителните продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 75 %.

 

 1. Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за транспортиране на съответния вид стока. Всички хранителни продукти (включително хляба и хлебните изделия) задължително следва да бъдат транспортирани в подходяща опаковка, непозволяваща контакт с каквито и да било външни фактори и замърсяване на храните! Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията.

Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ, съдържащ следната информация:Вида на хранителните продукти; Количество; Номер на партида; Регистрационен номер на предприятието доставчик; Количество-килограм, литър, бройка, връзка.

 1. Участниците трябва да притежават технически възможности и персонал с необходимото образование и квалификация за изпълнение на поръчката.
 2. Участниците трябва задължително да предложат разнообразни седмични менюта.

Предлаганите менюта трябва да включват храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие с всички приложими нормативни актове.

Избраният изпълнител ще представя всеки четвъртък на предходната седмично меню за предстоящия учебен период, което меню ще се утвърждава от Възложителя.

Директорът на училището, или друго упълномощено от него лице, може да изисква промяна в менюто, ако то или част от него не отговаря на задължителните нормативни изисквания, или ако учениците не са одобрили вкусовите му качества, дори менюто да отговаря на всички законови изисквания. В този случай изпълнителят е длъжен да направи съответните промени в менюто.

Доставяните закуски  следва да са приготвени с качествени продукти с доказан произход, да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други норми, установени от действащото в Р България законодателство и на приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания.

Грамажът на закуската не може да е по-малък от 120/150 грама (в зависимост от закуската), като изключение се допуска единствено, когато закуската е шоколад или шоколадов десерт.

Доставяната закуска трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, които в рамките на една седмица да не се повтарят.

Закуската да бъде някоя от следните видове:

 •          сандвич /с различни сирена, кашкавал, месен продукт и др. със зеленчукова добавка/– доставка 2 пъти седмично;
 •          закуската може да бъде  сладка/солена пълнозърнеста закуска или плодове, с мляко, млечни продукти, всяко от които трябва да отговарят на специфичните изисквания за безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, по поръчка на Възложителя.

 

Сандвичите да се приготвят с ръжен или пълнозърнест хляб. Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти, а сирената и кашкавалът - без растителни мазнини. Доставяните сандвичи да се предлагат в полиетиленова или полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване и с индивидуална книжна салфетка. Сандвичите да бъдат произведени не по-късно от 24 часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни условия при температури + 4°С + 2°С.

Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на грамажа на доставяните закуски, както и при необходимост да изисква доставка на закуски, подходящи за диабетно болни деца.

Няма да се допускат доставки на закуски с генетично модифицирани храни.

Когато се  доставят закуски с вложени в тях млечни продукти няма да се допуска в продуктите да се съдържа растителна мазнина.

 

Възложителят има право да иска от изпълнителя увеличаване или намаляване на грамажа на доставяните закуски, както и при необходимост да изисква доставка на закуски, подходящи за диабетно болни деца.

 

 1. Ежедневно директорът на училището или друг служител, определен от него, контролира количеството и качеството на храната и правилното рационално хранене на децата.

При установяване на доставена храна, която не отговаря на настоящите технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, директорът на училището или друг служител, определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на закуска, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество, начин на доставяне на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай изпълнителят е задължен незабавно и своевременно, според предложения от него срок за реакция в техническото му предложение, да достави закуска, която напълно съответства на технически спецификации и на договорните условия, включително на приложимите нормативни актове. В този случай транспортните разходи за неприетата доставка са за сметка на изпълнителя.

                                                                      

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

 

 Настоящата поръчка се възлага въз основа на критерия икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта, се определя при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели със следната относителна тежест на съответния показател в Комплексна оценка  „К”, на базата на която се получава класирането на отделните участници:

            „Комплексната оценка” се определя на база оценките на техническите и ценови показатели по следната формула:

 

KО = 40%*Ц1 +40%*К1+ 20%*К2

 

 

Показатели за оценка на офертите

Относителна тежест на показателите в

комплексната оценка в проценти (Ко)

 

Максимално възможен брой точки

Ц1 – Финансов показател (цена)

        40 % (0.40)

 

100 т.

К1 - Срок за изпълнение на конкретна възложена доставка

        40 % (0.40)

 

100 т.

К2 – Срок на доставка при рекламации/ спешни поръчки

        20 % (0.20)

 

100 т.

 

А. Финансов показател (цена) Ц1 (максимален брой точки – 100, относително тегло в комплексната оценка (коефициент на тежест) – 40 %.

 

Посочването от участника на този показател се извършва в представената към настоящата документация образ на ценово предложение, което задължително следва да бъде попълнено и подписано от участника. В него следва да бъде оферирана единичната цена на един брой закуска, която участникът предлага за изпълнението на пълния обем на предмета на настоящата обществена поръчка за целия срок на договора. Посочената единична цена от участника е тази, по коята Възложителят ще оценява по показателя Ц1, като преди извършване на оценката на предложената цена комисията проверява ценовите предложения, за да се установи, че са подготвени в съответствие с предварително обявените условия и изисквания на Възложителя.

Максималната стойност на единичната цена, която може да бъде оферирана от участник за една закуска е 0,42/нула, четиридест и две лева /без ДДС, като в тази максимална стойност се включват всички разходи за изпълнение на поръчката (транспорт, опаковка, данъци, печалба и други). Участник, оферирал по-висока единична цена от максималната стойност без ДДС ще бъде отстранен от участие в процедурата.

След извършването на проверка за правилно попълнено ценово предложение комисията по настоящата процедура ще извърши оценката по финансовия показател (цена) - Ц1.

Най-ниско предложената единична цена получава максимум точки по показателя – 100 т.

Останалите участници получават точки, изчислени по формулата:

           Ц1min

Ц1 = ------------ х 100

                         Ц1n                   

където:          

Ц1min – най-ниската предложена единична цена за изпълнение на поръчката.

Ц1n – предложена цена за изпълнение от участника.

Ц1 се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

 

Б. Технически показател - срок за изпълнение на всяка доставка К1:  максимален брой точки – 100, относително тегло в комплексната оценка (коефициент на тежест) - 40 %.

За оценката по този показател участникът следва да е посочил срок за изпълнение на конкретна възложена доставка в техническото си предложение в цели часове, изчислени от момента на получаване на заявка от директора на детското заведение.

Най-краткият предложен срок за доставка по заявка получава максимум точки по показателя, а останалите участници получават точки изчислени по следната формула:

           К1min

К1 = ------------ х 100

               К1n                    

където:

К1min – най-краткият предложен срок  за доставка по процедурата.

К1n – предложеният в n – тата оферта срок за доставка от участника.

 

В. Технически показател - срок за доставка при рекламации/ спешни поръчки К2: максимален брой точки – 100, относително тегло в комплексната оценка (коефициент на тежест) - 20 %.

Участникът следва да посочи срок за изпълнение на рекламации или спешни поръчки в цели часове, считано от момента на получаване на възражението/ заявката от директора (в случаите на рекламации от момента на установяването им).

Най-краткият предложен срок получава максимум точки по показателя, а останалите участници получават точки изчислени се по следната формула:

           К2min

К2 = ------------ х 100

              К2n                    

където:

К2min – най-краткият предложен срок  за доставка при рекламации/спешни поръчки.

К2n – предложеният в n – тата оферта срок за доставка при рекламации или други спешни поръчки.

 

Г. Изчисляване на комплексна оценка

Комплексната оценка на всеки участник е сборът от получения брой точки по всеки един от показателите.

Комплексната оценка /K0/ поотделно се изчислява по формулата:

 

KО = 40%*Ц1 +40%*К1+ 20%*К2

 

КО се закръглява до втория знак след десетичната запетая. Максималната стойност на общата комплексна оценка е 100 точки. На оценка подлежат всички допуснати предложения. Комплексната оценка на офертите се формира като аритметичен сбор от получените индивидуални оценки по отделните показатели.

 

Забележка: Предлаганата цена трябва да е в лева, франко местоизпълнението, и да включва всички  разходи, необходими за изпълнение на поръчката. Възложителят няма да приеме цени с цифрово изражение 0 (нула). Всеки участник, неспазил това изискване, ще бъде отстранен от процедурата.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

                ПРОЕКТ

                                               

Д О Г О В О Р

 

за доставка на закуска, мляко или плодове съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г.,  

 

 

Днес, ............... 2018 година, в гр. София, между:

 

 1. 143. ОУ "Георги Бенковски", гр.София , със седалище и адрес на управление: гр. София, ……………….., ЕИК по Булстат: ………………….., представлявано от ……………………….– директор, и ………………………….. – счетоводител, наричан по-долу за краткост КУПУВАЧ,

и

2. “ ......................................................................”....... със седалище и адрес на управление гр. ........................................, община ................., ул. ..........................., ЕИК ........................., ИД по ЗДДС BG.........................., представлявано от .................................................................... - ..........................., наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ

            се сключи настоящият договор за изпълнение на обществена поръчка на основание чл.20, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ "Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава срещу заплащане да доставя всеки учебен ден или по заявка пакетирани закуска, мляко или плодове за учениците от първи до четвърти клас на 143. ОУ "Георги Бенковски", гр.София .

                    

ІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА

            2. Договорът се сключва до края на календарната 2018 година или до изчерпване на общата цена по договора.

 

ІІІ.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

3.1. КУПУВАЧЪТ се задължава за всяка доставена закуска (плод или напитка) за едно дете/ученик да заплаща на ПРОДАВАЧА единична цена от  .................лева без ДДС.

В края на всеки месец Продавачът издава приемно-предавателен протокол, в който се описват извършените доставки за изминалия период, като в него общата сума, която КУПУВАЧЪТ трябва да плати на ПРОДАВАЧА по този договор се получава като се умножи броят на извършените доставки по договорената единична цена за всеки отделен ученик, съгласно предварителната заявка на Купувача.

Общата цена по договора не може да надхвърля   …………………лева, без ДДС.

3.2. Договорените условия, включително и договорената цена, не подлежат на изменение за целия срок на договора.

            3.3. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод по сметка на ПРОДАВАЧА.

            3.4. КУПУВАЧЪТ няма да плаща аванс на ПРОДАВАЧА. Доставените Закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове се заплащат веднъж месечно до 25 число на следващия месец. Плащането се извършва след представяне на следните документи: а) фактура; б) приемно-предавателна форма, подписана от представители на двете страни по договора, удостоверяваща действително извършените доставки ; в) сертификати за качество и произход.

Плащането не може да бъде забавено с повече от 30 дни от датата на връчване на Купувача на  оригинална фактура за изминалия период.

            3.5. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, КУПУВАЧЪТ се освобождава от задължението да плати цената на съответната доставка.

           

            ІV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ

4.1. Всички доставки на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове ще бъдат извършени съгласно изискванията на всички действащи нормативни и поднормативни актове.

4.2. При всяка доставка в рамките на един учебен ден всички доставени закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове трябва да са еднакви по вид, качество и количество за всички ученици от подготвителната група до четвърти клас, включително.

            4.3. Всяка доставена закуска не може да бъде по-малка от 200 гр.и трябва да е произведена не по-късно от 12 часа преди часа на доставка. 

            4.4. Всяка доставена напитка не може да бъде по-малка от 200 мл. и трябва да е в запечатана опаковка (бутилка, кутия и други подобни).

            4.5. На един ученик се полага по един брой закуска и напитка дневно по време на учебни занимания и съответното количество се доставя от ПРОДАВАЧА, съобразно броя на учениците, които имат право на безплатна закуска.

4.6. Когато се доставя закуска и мляко, броят на доставените закуски трябва да е еднакъв с броя на опаковките мляко.

4.7. Седмичното меню се съгласува предварително с директора на училището.

             

V. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ

5.1. Срокът за доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове е …….. часа, но не по-късно от 9,00 часа сутринта на деня, за който се отнася доставката.

Срокът за замяна на извършени доставки е…….. часа.

5.2. Доставките се извършват по заявка на Възложителя.         

            VІ. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ

            6.1. Място на доставяне на закуските, млякото или плодовете по този договор са до краен получател: сградата на 143.ОУ “Георги Бенковски” с административен адрес: гр.София, Район “Подуяне”, ул. "Тодорини кукли” № 9.

            6.2. Рискът от случайно погиване или повреждане на закуските, млякото или плодовете преминава върху КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне.

           

            VІІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ.

            7. За дата на доставяне се счита датата, на която закуските, млякото или плодовете са пристигнали в мястото на доставяне, съгласно подписаната приемо-предавателна форма (стокова разписка).

                       

            VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА.

            8. ПРОДАВАЧЪТ се задължава:

1. Всяка доставена партида закуски, мляко или плодове да бъде придружавана със съответните сертификати за качество и произход, да е в срок на годност, съгласно изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него.

            2. Да предаде закуските, млякото или плодовете в договорения срок, в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.

            3. Едновременно с доставянето на закуските, млякото или плодовете да представи на КУПУВАЧА документите за качество и произход.

 1.   Да доставя закуските и напитките единствено с регистрирани в РИОКОС автомобили, предназначени за превоз на храна. Доставка на Закуска, мляко или плодове с други автомобили и при неспазване на изискванията за това ще се счита за нарушение на договора и основание за неговото прекратяване.                       

5. Закуските, млякото или плодовете, които са пакетирани от техния производител, следва да се доставят от ПРОДАВАЧА, в оригинална неразкъсана опаковка, етикетирани на български език, от който да е видно кой е производителя, дата на производство, срок на годност и всички други реквизити на етикирането, изисквани от Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните.

6. Да не допуска доставка на закуски, мляко или плодове от генетично модифицирани храни или съдържащи части от такива храни.

7. Да не допуска доставка на закуски, мляко или плодове, в които има вложени млечни продукти, съдържащи  растителна мазнина или мляко с растителна мазнина.

 

            ІХ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА.

            9.1. КУПУВАЧЪТ се задължава:

            1. Да приеме доставените в срок и на място закуски, мляко или плодове, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор.

            2.  Да заплати доставените закуски, мляко или плодове в уговорените срокове.

            3. Да създаде необходимата организация за изпълнението на договорените дейности от ПРОДАВАЧА.

            9.2. КУПУВАЧЪТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, които е заявил и получил качествено и в срок.

            9.3. КУПУВАЧЪТ има право:

           1. да проверява изпълнението на извършваните от продавача дейности по изпълнение на договора по всяко време, без с това да затруднява дейността на продавача.

           2. да откаже доставка при достоверно констатирани по реда на този договор отклонения в количеството, качеството, остатъчния срок на годност или липса на съпровождащи документи, без това да освобождава продавача от по-нататъшна отговорност.

       

            Х. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ЗАКУСКИТЕ И МЛЯКОТО.

            10.1. Приемането на Закуска, мляко или плодове се осъществява в присъствието на представител,  упълномощен от директора.

            10.2. При приемането на закуските и напитките се подписва приемно-предавателна форма, удостоверяваща, че те са получени.

            10.3. Представители на ПРОДАВАЧА са длъжни да раздадат на децата и учениците всички закуски, мляко или плодове, доставени за деня, по ред определен от директора на училището.

 

            ХІ. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ.

            11.1. Качеството на закуските, млякото или плодовете, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на българските стандарти, в частност на минималните изисквания за качество по Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от  Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.).

            11.2. Към датата на доставката, срокът на годност на закуските, млякото или плодовете, предмет на настоящия договор е не е по-малък от 75% от остатъчния срок на годност.

            11.3. КУПУВАЧЪТ може да откаже приемането на закуските, млякото или плодовете, ако в деня на тяхното пристигане или приемане остатъчния им срок на годност е по-малък от посочения в т.11.2. от договора, както и ако закуските и напитките не са в необходимото качество и количество.

 

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ.

            12.1. КУПУВАЧЪТ предявява пред ПРОДАВАЧА рекламации за:

            а/ количество и некомплектност на закуските или техническата документация /явни недостатъци/ при тяхното приемане;

            б/ качество /скрити недостатъци/:

-          при констатиране на дефекти при консумацията на закуските, млякото или плодовете.

12.2. Рекламации за явни недостатъци се правят веднага, при приемането им. В този случай КУПУВАЧЪТ има право да откаже приемането им.  

12.3. Рекламации за скрити недостатъци на закуските, млякото или плодовете се извършват в рамките на 24 часа, считано от датата на тяхното получаване. В тези случаи ПРОДАВАЧЪТ се задължава за своя сметка да замени веднага некачествените закуски, мляко или плодове,  след получаване на сигнала в рамките на …..(….) часа.

 

ХІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ

            13.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи неустойка в размер на 1,00 % на ден върху стойността на неизпълнението в договорените срокове задължение, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те надхвърлят договорената неустойка.

            13.2. Когато при наличие на рекламации ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение, същият дължи на КУПУВАЧА наказателна неустойка в размер на 20 % /двадесет процента/ от цената на закуските, млякото, зеленчуците и/или плодовете, за които са направени рекламациите.

            ХІV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

            14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.

            14.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

            14.3.“Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.

            14.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

            14.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

            14.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА.

 

ХV. СПОРОВЕ

            15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се решават чрез преговори между тях.

            15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК.

 

ХVІ. СЪОБЩЕНИЯ

            16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА.

            16.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата.

16.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат адресите на управление на страните.

            16.4. При промяна на адресите на всяка от страни, другата страна е длъжна да уведоми за това  в тридневен срок от промяната.

 

ХVІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

            17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този договор.

            17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско законодателство.

17.3. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на неговия срок, както следва:

             1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

             2. при други условия, визирани в закона;

             3. предвид обществената значимост на договора, и високият обществен интерес от точното и стриктно спазване на условията на този договор, независимо за коя доставка и за какво количество от доставката става дума, страните се споразумяват и ПРОДАВАЧЪТ безусловно приема, че при доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове без документ или нужното качество, както и всякакво друго неизпълнение на задължение на договора от страна на ПРОДАВАЧА извършвано системно, независимо от възможностите за рекламация, предвидени в договора, същият да може да бъде прекратен едностранно от КУПУВАЧА с едноседмично предизвестие. Под „системно нарушение на задължение по договора” се разбира извършването му два пъти в продължение на един месец.

 

ХVІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

            18.1. За функциите на тълкуването на този договор КУПУВАЧЪТ има правата и задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ПРОДАВАЧЪТ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по смисъла на Закона за обществените поръчки.

            18.2. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български език – един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА.

 

 

 

КУПУВАЧ:                                                                         ПРОДАВАЧ:

 

 

ДИРЕКТОР:                                                                        УПРАВИТЕЛ:

                     (……………………….)        

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

                    (………………………..)         

 

 

 

                                                           Ч А С Т  2

                       

                                                                                                                                              Образец №1

 

До

143. ОУ „ Г. Бенковски“ гр. София                                                                                

           

   О Ф Е Р Т А                                    

 

От ................................................................................. (наименование на участника), с ЕИК …...................................., регистрация по ДДС: …................................................., със седалище и адрес на управление …..................................................................................., адрес за кореспонденция: …....................................................................................................., телефон за контакт …........................................., факс …......................................, представлявано от ............................................................. (трите имена) в качеството на .................................. (длъжност или друго качество)

за участие във вътрешна  процедура чрез събиране на оферти с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ „Георги Бенковск“, гр.София за 2018 година“,

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас вътрешна процедура чрез представяне на оферти за определяне на изпълнител с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143 ОУ "Георги Бенковски", гр.София за 2018 година“,

1. Декларираме, че сме разгледали документацията и сме съгласни  с поставените условия, като ги приемаме без възражения.                    

2. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

3. Валидността на настоящата офертата е 60 календарни дни, считано от крайния ден за подаване на офертите по процедурата.

4. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме/ще ползваме (оставя се вярното) подизпълнители. Видът на работите, които ще извършват и делът на участието им, са както следва:

 

Подизпълнител

Обхват на дейностите, които ще извършва подизпълнителя

Процент от общата стойност и конкретна част от предмета на  поръчката, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя

 

 

 

5. Декларираме, че в случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при сключване на договора ще представим всички изискуеми документи, както и гаранция за изпълнение на договора;

6. Декларираме, че ще уведомим ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно, ако настъпи някаква промяна в гореизброените обстоятелства, на всеки етап от изпълнението на договора.

7. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

....................                                                          Подпис:

дата                                                                        печат

       (име и фамилия, качество на представляващия)

Образец №2

 

 

До

143. ОУ „Г.Бенковски“, гр. София

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А

 

От   ...........................................................................................................................................................,

                                         (наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ..................................................................................................,

                                                                                             (улица, град, община)

представлявано от ............... .................................................................................................................,

                                                           (име/длъжност)

ЕИК (БУЛСТАТ)......................................., 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с условията за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с горепосочения предмет„Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ „Георги Бенковски“, гр.София за 2018 година“,  , заявявам (е), че:

 1.     Желая (ем) да участвам (е) в настоящата процедура и предлаганата от мен/нас услуга ще удовлетвори изискванията, съдържащи се в Техническата спецификация и изискванията на Възложителя по процедурата, както и изпълнението ще бъде съобразено с приложимата нормативна уредба. 

2. Нашето конкретното техническо предложение за изпълнение на поръчката е:

2.1. Срокът за доставка на конкретна заявка на поръчката е .................часа (участникът не може да предложи срок на конкретна доставка повече от 15.00часа) след получаване на писмената заявка от Възложителя , изпратена на предходния ден . Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности;

2.2. Срок за отстраняване при рекламации или спешни поръчки е …………часа (не повече от 2 часа), от момента на възражението, респективно заявката на Възложителя.

 1. Задължаваме да извършваме доставките за всеки учебен ден, в пълния обем, съгласно заявката на Възложителя, но не по-късно от 9,00 часа сутринта на деня, за която се изисква доставката.
 2. Предлагам ……… (…………)  броя примерни седмични менюта.

                     

 [дата]                                             ПОДПИС и ПЕЧАТ

[име и фамилия,качество на представляващия участника]

 

                                                                                                    Образец 2А.

 

 

 

ПРИМЕРНО МЕСЕЧНО МЕНЮ

 

Ден от седмицата

Предложение за вид и повтаряемост на закуската

Предложение вид и повтаряемост на закуската

Предложение вид и повтаряемост на закуската плод

Собствено производство

Да/Не

Забележка

 

 

 

 

 

 

Първа

Седмица

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........

 

 

 

 

 

...........

 

 

 

 

 

..............

 

 

 

 

 

 

Забележка: Попълват се четири седмици по пет учебни дни в седмицата.

 

 

 

[дата]                                                 ПОДПИС

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

 

 

 

              

                                                                                                    Образец№ 3

До

143. ОУ „Г.Бенковски“, гр.София

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА

 

 

От   .....................................................................................................................................................,

                                         (наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: ............................................................................................,

                                                                                             (улица, град, община)

........................................................................................................................................................,

 

представлявано от ............... .......................................................................................................,

                                                           (име/длъжност)

ЕИК (БУЛСТАТ)......................................., 

 

УВАЖАЕМА ДАМИ И ГОСПОДА,

           

След като се запознах (ме) с покана и с  документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с предмет: „Доставки на пакетирани закуски,  мляко или  плодове за учениците от първи до четвърти клас на  143. ОУ „Георги Бенковски“, гр.София за 2018 година“,  заявявам (е) следното:

 1.       Предлагам за изпълним поръчката по единична цена за един брой закуска на един храноден на  ученик да е в размер на .............. (словом .......................) лв без ДДС.

Заявяваме, че  предложената единична стойност на закуска/храноден няма да надвишава  обща стойност на договор,  а именно ………………………………………………………………., като офертата ни е съобразена с посочените прогнозни стойности по настоящата покана - брой ученици и брой учебни дни.  

         2. Така предложената цена включва всички разходи по доставката е сградата на 143. ОУГеорги Бенковски” с административен адрес: гр.София, Район „Подуяне”, ул. „Тодорини кукли” № 9.

            3. Предложената цена за доставка е окончателна и не подлежи на увеличение за целия срок на договора.

4. Плащането на Цената за доставка се извършва при условията на договора за възлагане на обществена поръчка.

 

[дата]                                         ПОДПИС  и ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]

 

 

 

Образец №4

(стандартен образец)

                                                                                                                            

 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП[1]. Позоваване на съответното обявление[2], публикувано в Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[],
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……]

 

 

Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор.

 

Идентифициране на възложителя[3]

Отговор:

Име:

[   ]

За коя обществена поръчки се отнася?

Отговор:

Название или кратко описание на поръчката[4]:

[   ]

Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или възложителя (ако е приложимо)[5]:

[   ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия оператор

 

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация за икономическия оператор

Идентификация:

Отговор:

Име:

[   ]

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален идентификационен номер, ако е необходимо и приложимо

[   ]

[   ]

Пощенски адрес:

[……]

Лице или лица за контакт[6]:

Телефон:

Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):

[……]

[……]

[……]

[……]

Обща информация:

Отговор:

Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли е[7]?

[] Да [] Не

Само в случай че поръчката е запазена[8]: икономическият оператор защитено предприятие ли е или социално предприятие[9], или ще осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за създаване на защитени работни места?

Ако „да“, какъв е съответният процент работници с увреждания или в неравностойно положение?

Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители към коя категория или категории работници с увреждания или в неравностойно положение принадлежат.

[] Да [] Не[…]


[….]

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е регистриран в официалния списък на одобрените икономически оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална квалификационна система (система за предварително класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, раздел В от тази част, попълнете част V, когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на списъка или сертификата и съответния регистрационен или сертификационен номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за регистрацията или за сертифицирането е наличен в електронен формат, моля, посочете:

в) Моля, посочете препратки към документите, от които става ясно на какво се основава регистрацията или сертифицирането и, ако е приложимо, класификацията в официалния списък[10]:
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички задължителни критерии за подбор?

Ако „не“:

В допълнение моля, попълнете липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според случая  САМО ако това се изисква съгласно съответното обявление или документацията за обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение за плащането на социалноосигурителни вноски и данъци или информация, която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база данни във всяка държава членка?
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:
a) [……]


 

б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]
г) [] Да [] Не
д) [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Форма на участие:

Отговор:

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на обществена поръчка заедно с други икономически оператори[11]?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на икономическия оператор в групата (ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически оператори, които участват заедно в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на участващата група:


а): [……]


б): [……]


в): [……]

Обособени позиции

Отговор:

Когато е приложимо, означение на обособената/ите позиция/и, за които икономическият оператор желае да направи оферта:

[   ]

 

Б: Информация за представителите на икономическия оператор

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива:

Отговор:

Пълното име
заедно с датата и мястото на раждане, ако е необходимо:

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на:

[……]

Пощенски адрес:

[……]

Телефон:

[……]

Ел. поща:

[……]

Ако е необходимо, моля да предоставите подробна информация за представителството (форми, обхват, цел...):

[……]

 

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти

Използване на чужд капацитет:

Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти[12], доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва.

 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители:

Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети страни изпълнението на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, моля, приложете списък на предлаганите подизпълнители:

[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители.

 

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване:

 1.     Участие в престъпна организация[13]:

Корупция[14]:

Измама[15]:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични дейности[16]:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм[17]

Детски труд и други форми на трафик на хора[18]

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно националните разпоредби за прилагане на основанията, посочени в член 57, параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице, което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда във връзка с едно от изброените по-горе основания, която е произнесена най-много преди пет години, или съгласно която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в присъдата?

[] Да [] Не

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][19]

Ако „да“, моля посочете[20]:
а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в присъдата:


a) дата:[   ], буква(и): [  ], причина(а):[   ]


б) [……]

в) продължителността на срока на изключване [……] и съответната(ите) точка(и) [   ]

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете: (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……][21]

В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на съответните основания за изключване[22] („реабилитиране по своя инициатива“)?

[] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки[23]:

[……]

 

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или възложителя, ако е различна от страната на установяване?

[] Да [] Не


Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава членка;

б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на задълженията:
1) чрез съдебно решение или административен акт:

            Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли е?

Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта.

В случай на присъда — срокът на изключване, ако е определен пряко в присъдата:

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или глоби?

Данъци

Социалноосигурителни вноски


a) [……]

б) [……]

в1) [] Да [] Не

[] Да [] Не

[……]

[……]


 

 

в2) [ …]

 

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]


a) [……] б) [……]

в1) [] Да [] Не

[] Да [] Не

[……]

[……]


 

 

в2) [ …]

 

г) [] Да [] Не

Ако „да“, моля, опишете подробно: [……]

Ако съответните документи по отношение на плащането на данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [24]
[……][……][……][……]

 

В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси или професионално нарушение[25]

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.

Информация относно евентуална несъстоятелност, конфликт на интереси или професионално нарушение

Отговор:

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му е известно, задълженията си в областта на екологичното, социалното или трудовото право[26]?

[] Да [] Не

Ако „да“, икономическият оператор взел ли е мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки наличието на основанието за изключване („реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

Икономическият оператор в една от следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

б) предмет на производство по несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове[27], или
д) неговите активи се администрират от ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

Моля представете подробности:

Моля, посочете причините, поради които икономическият оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката, като се вземат предвид приложимите национални норми и мерки за продължаване на стопанската дейност при тези обстоятелства[28]?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……]

[……]
 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор извършил ли е тежко професионално нарушение[29]?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не,


 [……]

Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

Икономическият оператор сключил ли е споразумения с други икономически оператори, насочени към нарушаване на конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не[…]

Ако „да“, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси[30], свързан с участието му в процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не[…]

Икономическият оператор или свързано с него предприятие, предоставял ли е консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя или участвал ли е по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не
[…]

Случвало ли се е в миналото договор за обществена поръчка, договор за поръчка с възложител или договор за концесия на икономическия оператор да е бил предсрочно прекратен или да са му били налагани обезщетения или други подобни санкции във връзка с такава поръчка в миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не


[…]

Ако „да“,  икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: [……]

Може ли икономическият оператор да потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни данни при предоставянето на информацията, необходима за проверката за липса на основания за изключване или за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави придружаващите документи, изисквани от възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние върху процеса на вземане на решения от възлагащия орган или възложителя, да получи поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже съществено влияние върху решенията по отношение на изключването, подбора или възлагането?

[] Да [] Не

 

Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка

Специфични национални основания за изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване, които са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в документацията за поръчката са достъпни по електронен път, моля, посочете:

[…] [] Да [] Не 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):
[……][……][……][……][31]

В случай че се прилага някое специфично национално основание за изключване, икономическият оператор предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:

[] Да [] Не[…]

 

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (разделa илираздели А—Г от настоящата част) икономическият оператор заявява, че

a: Общо указание за всички критерии за подбор

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в раздел a от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии за подбор

Отговор:

Той отговаря на изискваните критерии за подбор:

[] Да [] Не

 

А: Годност

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност

Отговор:

1) Той е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен[32]:

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[…]
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване?

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не


Ако да, моля посочете какво и дали икономическият оператор го притежава: […] [] Да [] Не
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

 

Б: икономическо и финансово състояние

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние

Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя финансови години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за броя години, изисквани в съответното обявление или в документацията за поръчката, е както следва[33]():
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в стопанската област, обхваната от поръчката и посочена в съответното обявление,  или в документацията за поръчката, за изисквания брой финансови години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в областта и за броя години, изисквани в съответното обявление или документацията за поръчката, е както следва[34]:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот):

 [……],[……][…]валута

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

3) В случай че липсва информация относно оборота (общия или конкретния) за целия изискуем период, моля, посочете датата, на която икономическият оператор е учреден или е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите съотношения[35], посочени в съответното обявление, или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че реалната им стойност е, както следва:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

(посочване на изискваното съотношение — съотношение между х и у[36] — и стойността):
[…], [……][37]

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

5) Застрахователната сума по неговата застрахователна полица за риска „професионална отговорност“ възлиза на:
Ако съответната информация е на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[……],[……][…]валута

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

6) Що се отнася до другите икономически или финансови изисквания, ако има такива, които може да са посочени в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, икономическият оператор заявява, че:
Ако съответната документация, която може да е била посочена в съответното обявление или в документацията за обществената  поръчка, е достъпна по електронен път, моля, посочете:

[…] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……]

 

В: Технически и професионални способности

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Технически и професионални способности

Отговор:

1а) Само за обществените поръчки за строителство:
През референтния период[38] икономическият оператор е извършил следните строителни дейности от конкретния вид:
Ако съответните документи относно доброто изпълнение и резултат от най-важните строителни работи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка):  [……]

Строителни работи:  [……]

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за доставки и обществени поръчки за услуги:
През референтния период[39] икономическият оператор е извършил следните основни доставки или е предоставил следните основни услуги от посочения вид: При изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, датите и получателите, независимо дали са публични или частни субекти[40]:


Брой години (този период е определен в обявлението или документацията за обществената поръчка): [……]

Описание

Суми

Дати

Получатели

 

 

 

 

2) Той може да използва следните технически лица или органи[41], особено тези, отговарящи за контрола на качеството:
При обществените поръчки за строителство икономическият оператор ще може да използва технически лица или органи при извършване на строителството:

[……]


[……]

3) Той използва следните технически съоръжения и мерки за гарантиране на качество, а съоръженията за проучване и изследване са както следва:

[……]

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в състояние да прилага следните системи за управление и за проследяване на веригата на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, по изключение, за стоки или услуги, които са със специално предназначение:
Икономическият оператор ще позволи ли извършването на проверки[42] на неговия производствен или технически капацитет и, когато е необходимо, на средствата за проучване и изследване, с които разполага, както и на мерките за контрол на качеството?[] Да [] Не

6) Следната образователна и професионална квалификация се притежава от:
а) доставчика на услуга или самия изпълнител, и/или (в зависимост от изискванията, посочени в обявлението, или в документацията за обществената поръчка)

б) неговия ръководен състав:a) [……]
б) [……]

7) При изпълнение на поръчката икономическият оператор ще може да приложи следните мерки за управление на околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на състава на икономическия оператор и броят на  ръководния персонал през последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на състава:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……],

Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],

[……],[……],

[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения или техническо оборудване ще бъдат на негово разположение за изпълнение на договора:

[……]

10) Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на подизпълнител[43] изпълнението на следната част (процентно изражение) от поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави изискваните мостри, описания или снимки на продуктите, които не трябва да са придружени от сертификати за автентичност.
Ако е приложимо, икономическият оператор декларира, че ще осигури изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:


[…] [] Да [] Не
 [] Да[] Не
(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати, изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или стандарти, посочени в обявлението или в документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:


[] Да [] Не

[…]

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

 

 

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление

Отговор:

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за достъпност за хора с увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]


 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства относно стандартите или системите за екологично управление могат да бъдат представени:
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]


 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа):

 [……][……][……][……]

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя

Отговор:

Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят на кандидатите по следния начин:
В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали икономическият оператор разполага с изискваните документи:
Ако някои от тези сертификати или форми на документални доказателства са на разположение в електронен формат[44], моля, посочете за всички от тях:

[……]


[…] [] Да [] Не[45]


(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията): [……][……][……][……][46]

 

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни.

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в случаите, когато:

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна безплатно[47]; или

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно[48], възлагащият орган или възложителят вече притежава съответната документация.

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].

 

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

 

                                                                                       

Образец № 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ*

 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

(ЗИФОДРЮПДРС)

 

Долуподписаният/-та .............................................., ЕГН ................, притежаващ/а ЛК №..............., издадена на ................ г. от ................., с постоянен адрес: .................., в качеството си на ................... на .................. - участник/ подизпълнител (ненужното се зачертава) в обществена поръчка с предмет: …………………………………………………………………………………………………………………….…..

 

Декларирам:

За представляваното от мен дружество по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

1. Е регистрирано / Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията спреференциален данъчен режим е ...........................(попълва се в случай нарегистрация в такава юрисдикция)

2. Е свързано / Не е свързано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл. 4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС.(попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция  с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани  в юрисдикции с преференциален данъчен режим)

4. Запознат съм с правомощията на Възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС, вр. § 7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на

неверни данни.

 

Дата: _________                                                      Декларатор _______________

                                                                                                              (подпис)

                                                                                 Име, длъжност: _______________

 

 

 

Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

 

*Представя се с при сключване на договора

 

[1]              Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и други заинтересовани страни

[2]              За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на квалификационна система.

[3]              Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители на обществени поръчки.

[4]              Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление

[5]              Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление

[6]              Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.

[7]              Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.
Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.

[8]              Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка

[9]              Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно положение.

[10]            Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.

[11]            По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.

[12]            Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:

[13]            Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).

[14]            Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.

[15]            По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

[16]            Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото рамково решение.

[17]   Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).

[18]   Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

[19]   Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[20]   Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[21]   Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[22]   В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС.

[23]            Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.

[24]            Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[25]            Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС

[26]            Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС

[27]            Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената поръчка.

[28]            Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.

[29]            Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[30]            Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[31]            Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[32]            Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в същото приложение

[33]            Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[34]            Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.

[35]            Например съотношението между активите и пасивите.

[36]            Например съотношението между активите и пасивите.

[37]            Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[38]            Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди повече от пет години.

[39]            Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

[40]            С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги.

[41]            За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни ЕЕДОП.

[42]            Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;

[43]   Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

[44]            Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

[45]            Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[46]            Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.

[47]            При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.

[48]            В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива 2014/24/ЕС