ХАЙДЕ НА УЧИЛИЩЕ

Тържествено откриване на новата учебна година.

новини

23.09.2016

НОВ ПРОЕКТ ТВОЯТ ЧАС

От новата 2016/2017 учебна година в 143 ОУ „Георги Бенковски“ ще стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

новини

09.08.2016

Съобщение

Учебни смени през 2016/2017 учебна година

новини

24.07.2016

СЕДМОКЛАСНИКЪТ С НАЙ-ВИСОК БАЛ В ГРАД СОФИЯ Е ОТ 143 ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“!

СЕДМОКЛАСНИКЪТ С НАЙ-ВИСОК БАЛ В ГРАД СОФИЯ Е ОТ 143 ОУ ,,ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“! ГОРДЕЕМ СЕ С ТЕБ, КАЛИНА!

новини

20.07.2016

Реализация на учениците

Реализация на учениците, завършили СЕДМИ клас през учебната 2015/2016 година в 143 ОУ „Г. Бенковски”

проекти

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.