Важно съобщение

Важно съобщение във връзка с предстоящите избори за Народно събрание

новини

11.02.2017

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

ОЛИМПИАДА „ЗНАМ И МОГА“

новини

04.02.2017

Олимпиада по география и икономика

Общински кръг на олимпиада по география и икономика

новини

02.02.2017

ОЛИМПИАДА ПО АСТРОНОМИЯ

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА ПО АСТРОНОМИЯ

проекти

Клуб "Физкултура и спорт"

Клуб "Физкултура и спорт"

проекти

Проект "Твоят час"

От новата 2016/2017 учебна година в 143 ОУ „Георги Бенковски“ ще стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

проекти

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.