Съобщение

От 16.01.2017 г. /ПОНЕДЕЛНИК/ УЧЕБНИЯТ ПРОЦЕС СЕ ВЪЗСТАНОВЯВА

новини

17.01.2017

Резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература

Окончателните резултати от общинския кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 08.01.2017 год.

проекти

Проект "Твоят час"

От новата 2016/2017 учебна година в 143 ОУ „Георги Бенковски“ ще стартира проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“ - финансиран по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

проекти

Нов проект

От 01.01.16 г. до края на учебната 2016/2017 г. в 143 ОУ „Георги Бенковски“ стартира изпълнението на Дейност 2.„Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ по проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.